Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Wykaz kierunków 2022/2023

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 6 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Angielski Język Biznesu jest kierunkiem o profilu praktycznym. Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, sprofilowanego na cele międzykulturowej komunikacji biznesowej. Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych
z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego. Absolwent wyposażony jest także w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa
i mechanizmów życia gospodarczego.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym lub prowadzące wymianę handlową z zagranicą (dział marketingu, logistyki, obsługi klienta)
 • jednostki administracji publicznej zorientowane na współpracę międzynarodową
 • biura podróży, hotele i jednostki gastronomiczne
 • instytucje Unii Europejskiej
 • agencje reklamowe i public relations
 • biura tłumaczeń
 • instytucje kultury

 

JĘZYK WYKŁADÓW: angielski, polski

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

NIESTACJONARNE: inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do kreowania postępu technicznego
i jednocześnie posiadają umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich  w zakresie projektowania i instalacji zintegrowanych systemów automatyki i robotyki oraz ich eksploatacji i serwisu. Uzyskana wiedza umożliwia absolwentom aktywne uczestnictwo
w życiu gospodarczym.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW
 • PRZEMYSŁOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przemysł (utrzymanie ruchu, systemy pomiarowo-kontrolne, automatyzacja produkcji)
 • firmy realizujące inwestycje OZE, sieci telekomunikacyjnych itp.
 • produkcja urządzeń automatyki

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE: (magisterskie) po studiach pierwszego stopnia inżynierskich 1,5-roczne,
3 semestry

NIESTACJONARNE: (magisterskie) po studiach pierwszego stopnia inżynierskich
1,5-roczne, 3 semestry

 

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW
 • PRZEMYSŁOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE

 

JĘZYK WYKŁADÓW:  polski

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 7 semestrów

NIESTACJONARNE: 7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy pozwalają absolwentowi na zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia występującymi w różnych procesach technologicznych
i chorobach zawodowych oraz z metodami oceny ryzyka zawodowego istniejącego
na różnych stanowiskach pracy. Absolwent poznaje organizację pracy specjalisty ds. BHP
w zakładach pracy i metody badania wypadków przy pracy, a także opanowuje sposoby eliminacji zagrożeń w środowisku pracy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniki
i medycyny pracy.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
 • EDUKACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • zakłady świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • organy nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, zakłady służby zdrowia, świadczące usługi medyczne dla ludności
 • jednostki naukowo-badawcze pracujące nad rozwiązaniami technicznymi minimalizującymi skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • BEZPIECZEŃSTWO I DOSKONALENIE PROCESÓW   

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

BIOTECHNOLOGIA

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE : 7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek należy do obszaru nauk technicznych. Absolwent uzyskuje umiejętności łączenia zagadnień technologii inżynierskich i metod biologii eksperymentalnej. Studia na kierunku Biotechnologia przygotowują absolwenta do pracy w przemyśle biotechnologicznym
i dziedzinach pokrewnych. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość rozwiązywania problemów inżynierskich w projektowaniu i prowadzeniu bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu
na środowisko. Przygotowują do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, wykonywania próbek środowiskowych.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym
 • w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne techniki inżynierskie i technologie do wytwarzania bioproduktów,  m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się aspektami środowiskowymi, recyklingiem
  oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska
 • w laboratoriach badawczych i analitycznych

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE : 3 semestry

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, możliwość wyboru części przedmiotów w języku angielskim

 

BUDOWNICTWO

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 7 semestrów

NIESTACJONARNE: 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Student nabywa wiedzę, umiejętności z zakresu budownictwa, wykorzystując obszar nauk ścisłych. Posiada wiedzę na temat procesów produkcji i zastosowania materiałów budowlanych, technologii betonów. Zna prawo budowlane, normy krajowe i standardy europejskie. Ma wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, statyki i mechaniki budowli oraz zasad ME w konstrukcjach budowlanych, modelowania i obliczania konstrukcji. Zna podstawy numerycznego definiowania obciążeń konstrukcji.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
 • TECHNOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
 • ARCHITEKTURA W BUDOWNICTWIE

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • absolwent jest przygotowany do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej
 • posiada umiejętności w planowaniu remontów, eksploatacji budowli, modernizacji

i przebudowy obiektów budowlanych

 •    posiada wszechstronną wiedzę na temat budownictwa, co pozwoli mu podejmować pracę we wszystkich firmach projektowych i wykonawczych oraz zdobyć uprawnienia budowlane

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
 • TECHNOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE
 • ARCHITEKTURA W BUDOWNICTWIE
 • BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

BUDOWNICTWO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 7 semestrów

NIESTACJONARNE: 8 semestrów

 

 

OPIS KIERUNKU:

Student nabywa wiedzę, umiejętności z zakresu budownictwa, wykorzystując obszar nauk ścisłych. Posiada wiedzę na temat procesów produkcji, technologii betonów. Jest przygotowany do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu budownictwa z elementami BIM. Ma podstawową wiedzę związaną z systemami symulacji komputerowych BIM.  Posiada wiedzę zgodną z zasadami  MES w konstrukcjach budowlanych. Zna podstawy numerycznego definiowania obciążeń konstrukcji oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, modelowania i obliczania konstrukcji BIM.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • absolwent jest przygotowany do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej,

stalowej i drewnianej z wykorzystaniem technologii BIM

 • posiada wiedzę na temat budownictwa w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, co pozwoli mu podjąć pracę w firmach projektowych
  i wykonawczych oraz zdobyć uprawnienia budowlane

 

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 6 semestrów

NIESTACJONARNE: 6 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Design i Zarządzanie Projektami to unikalny program studiów. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności tworzenia i zarządzania procesami kreatywności własnej oraz zespołowej opartej o sztuki wizualne, nowe media, umiejętności przedsiębiorcze.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • sektory kreatywne (np. design, sztuki wizualne, promocja, reklama, nowe media)
 • firmy komercyjne i organizacje trzeciego sektora – NGO’s, (np. project manager, content manager)

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

ELEKTROMOBILNOŚĆ I ENERGIA ODNAWIALNA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

NIESTACJONARNE: inżynierskie, 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek kształci studentów w zakresie projektowania i eksploatacji pojazdów elektrycznych różnego rodzaju, w tym robotów mobilnych, podzespołów elektrycznych w pojazdach spalinowych oraz w obszarze wytwarzania, przesyłu, magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do projektowania, integracji i eksploatacji układów elektromechanicznych, elektronicznych i układów automatyki wspomaganych systemami informatycznymi w wymienionych obszarach.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • POJAZDY ELEKTRYCZNE
 • INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją oraz eksploatacją klasycznych pojazdów
  z silnikiem spalinowym, pojazdów z napędem hybrydowym i w pełni elektrycznych
 • biura projektowe i centra badawczo-rozwojowe firm, szczególnie z branży motoryzacyjnej, transportu i spedycji, elektrotechnicznej i energetycznej
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, integracją i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej

 

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

NIESTACJONARNE: inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek przygotowuje absolwentów do działalności zawodowej w obszarze  wdrażania i eksploatacji układów i urządzeń elektronicznych oraz systemów i usług telekomunikacyjnych. Studia zapewniają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie działania i projektowania cyfrowych i analogowych układów elektronicznych i telekomunikacyjnych, technologii wytwarzania obwodów elektronicznych, projektowania, budowy i programowania układów pomiarowo-sterujących, algorytmów przetwarzania sygnałów oraz  stosowania metod komputerowego wspomagania projektowania układów elektronicznych i telekomunikacyjnych.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW
 • ELEKTRONIKA POJAZDOWA

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • firmy zajmujące się projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem systemów kontrolno-pomiarowych i sterujących
 • działy utrzymania i kierowania produkcją
 • działy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zajmujących się instalacją, oprogramowaniem i eksploatacją urządzeń telekomunikacyjnych
 • serwis i diagnostyka elektroniki przemysłowej i domowej
 • instytucje zajmujące się przetwarzaniem i zaawansowaną analizą danych

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

ELEKTROTECHNIKA

 PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

NIESTACJONARNE: inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest przygotowanie absolwenta do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianej elektrotechniki, obejmujące wiedzę teoretyczną w stopniu umożliwiającym rozwijanie działalności naukowej i innowacyjnej oraz wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń, systemów i procesów. Posiada on umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ELEKTROENERGETYKA
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE
 • KOMPUTERYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW
 • ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

•    biura projektowe i konstrukcyjne

•    przemysł elektrotechniczny

•    firmy realizujące inwestycje OZE, Internetu, sieci telekomunikacyjnych itp.

•    przedsiębiorstwa obsługi infrastruktury komunalnej

 • elektroenergetyka, utrzymanie produkcji itp.

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE: magisterskie po studiach pierwszego stopnia 1,5-rocznych, 3 semestry

NIESTACJONARNE: magisterskie po studiach pierwszego stopnia 1,5-rocznych, 3 semestry

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI  STOPIEŃ:

 • ELEKTROENERGETYKA
 • INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE
 • KOMPUTERYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

ENERGETYKA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: profil praktyczny, 7 semestrów

NIESTACJONARNE: profil ogólnoakademicki, 7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studenci kierunku Energetyka zdobywają kompleksowe wykształcenie w obszarach związanych z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko. Studia stacjonarne pierwszego
i drugiego stopnia realizowane są na kierunku o profilu praktycznym, w ramach którego studenci rozwijają praktyczne umiejętności zawodowe dzięki realizacji praktyki zawodowej
u jednego z partnerów przemysłowych z branży energetycznej.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • zakłady związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii
 • przedsiębiorstwa i biura projektowe zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem    technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i konwencjonalnych
 • jednostki samorządowe i instytucje finansujące proekologiczne projekty energetyczne
 • instytucje badawcze zajmujące się m.in. planowaniem rozwoju energetyki oraz stanowiące zaplecze naukowo-badawcze dla przemysłu energetycznego
 • absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane           w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 6 semestrów

NIESTACJONARNE: 6 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek należy do obszaru nauk społecznych, dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, jego absolwent zna zastosowania praktycznych narzędzi w podejmowaniu decyzji finansowych, stanowiących podstawę wykonywania zawodu menadżera, biznesmena, inwestora, analityka finansowego. Studia na kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu: zarządzania w biznesie, stosowania narzędzi analitycznych, rozpoznania wybranych aspektów zarządzania organizacją obejmujących w szczególności specyfikę implementowania instrumentów zarządzania finansami, istoty i decyzji zarządczych w kontekście problemów rachunkowości, zarządzania nieruchomościami i inwestycjami.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • MENADŻER FINANSOWY
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – mikro, małe, średnie, duże, w działach księgowości, finansowych i inwestycji
 • własne przedsiębiorstwo
 • instytucje sektora finansowego
 • firmy pośrednictwa i doradztwa finansowego
 • podmioty na rynku nieruchomości
 • centra usług finansowych i biura rachunkowe
 • podmioty sektora finansów publicznych
 • samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie
 • urzędy i izby skarbowe

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • MENADŻER FINANSOWY
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
 • INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
 • NOWE USŁUGI BIZNESOWE  

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

FIZYKA TECHNICZNA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 7 semestrów

NIESTACJONARNE: 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek Fizyka Technicznato wiedza i praktyka w jednym. Absolwenci kierunku posiadają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OPTYKA OKULAROWA
 • NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii
 • specjaliści z branży Automotive
 • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła
 • inżynierowie procesów technologicznych
 • specjaliści w branży IT

 

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE: 3 semestry

NIESTACJONARNE: 4 semestry

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • OPTOMETRIA
  • NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

INFORMATYKA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 7 semestrów

NIESTACJONARNE: 7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek prowadzony jest w zakresie studiów technicznych i dedykowany jest pasjonatom komputerów. Studenci zdobywają wiedzę o nowoczesnych metodach tworzenia oprogramowania, zarządzaniu systemami informatycznymi, oraz administrowaniu sieciami komputerowymi. Ich wiedza bazuje na solidnych podstawach z zakresu matematyki. Absolwent poza metodami implementacji kodu poznaje również procesy wdrażania oraz testowania oprogramowania. Wiedza uzupełniona jest o zagadnienia z innych dziedzin, takich jak: sztuczna inteligencja czy grafika komputerowa.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH
 • SIECI KOMPUTEROWE

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • firmy dostarczające  różnego rodzaju oprogramowanie (aplikacje internetowe,  mobilne itp.) – Programista
 • firmy zbierające i przetwarzające duże ilości informacji, banki, instytucje finansowe – Analityk danych
 • urzędy i instytucje, firmy posiadające rozbudowaną infrastrukturę informatyczną – Administrator sieci
 • start-upy wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i centra badawcze – Data Scientist

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • APLIKACJE BIZNESOWE I BAZY DANYCH (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I ANALIZY DANYCH (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO (studia stacjonarne)
 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE (studia stacjonarne)
 • COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND DATA MINING (studia stacjonarne)

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, zakres Computational Intelligence and Data Mining prowadzony jest w całości w języku angielskim

 

INTELIGENTNE MIASTA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

NIESTACJONARNE: inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Jest to kierunek międzywydziałowy, łączący dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i społecznych, będący odpowiedzią na dynamiczny rozwój innowacyjnych rozwiązań funkcjonowania nowoczesnych struktur miejskich. Absolwent jest przygotowany do realizacji zadań dotyczących projektowania i zastosowania systemów komputerowych, komunikacji oraz automatyki przemysłowej, inteligentnego zarządzania systemami miejskimi, zrównoważonego rozwoju  miast oraz ekologicznej gospodarki zasobami, a także wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ŚRODOWISKO SMART CITY
 • STEROWANIE I ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa obsługi infrastruktury komunalnej
 • biura projektowe i firmy realizujące inwestycje OZE, Internetu, sieci telekomunikacyjnych itp.
 • instytucje i jednostki samorządu terytorialnego lub administracji państwowej związane z zarządzaniem zasobami, energią, odpadami, telekomunikacją
 • własna działalność (OZE, Internet, doradztwo inwestycyjne)

 

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

 

 

OPIS KIERUNKU:

Absolwent kierunku będzie posiadał wykształcenie pozwalające na projektowanie technologii, eksploatację oraz uruchamianie systemów automatyki, a także instalowanie i serwisowanie zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, szczególnie takich, które wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne i roboty przemysłowe. Posiadane umiejętności będą wysoko cenione w branżach takich jak lotnictwo, elektronika, produkcja maszyn czy przemysł samochodowy. Ponadto Absolwent kierunku Inteligentny Przemysł może również prowadzić samodzielną działalność gospdarczą z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego, programowania i sprzęgania urządzeń zewnętrznych oraz projektowania i doradztwa technicznego.

 

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ PRODUKTU
 • NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCYJNE

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

 

 

OPIS KIERUNKU:

Chcesz zdobyć unikalne wykształcenie inżynierskie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? Wybierz Inżynierię Chemiczną i Procesową! W ramach tego kierunku zostaniesz przygotowany do projektowania, modernizacji sprawowania nadzoru, oraz wdrażania i realizacji procesów technologicznych prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty           o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i obejmują zagadnienia zarówno                 o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym – praktyki zawodowe, certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach.

 

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

Technologia szkła i ceramiki - Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz wiedzy praktycznej, kompetencji i umiejętności projektowania, doboru i badania właściwości materiałów szklanych i ceramicznych.

Technologia kosmetyków - Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu budowy, właściwości i funkcji związków chemicznych wchodzących w skład kosmetyków, zna skład i działanie naturalnych i syntetycznych surowców stosowanych w kosmetyce. Posiada praktyczne umiejętności otrzymywania głównych grup preparatów kosmetycznych. Zna i potrafi stosować techniki oraz metody badań laboratoryjnych surowców i produktów kosmetycznych do oceny ich właściwości, jakości oraz oddziaływania na środowisko. 

Inżynieria korozyjna - Absolwent zna rodzaje, mechanizmy i skutki procesów korozyjnych ze szczególnym uwzględnieniem korozji o charakterze elektrochemicznym. Potrafi badać zjawiska korozyjne, wyznaczać szybkość korozji materiałów i porównywać ich odporność w określonych środowiskach. Zna podstawowe sposoby ochrony materiałów przed korozją.

 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA w:

- różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp., 

• jednostkach związanych z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem prototypowych wyrobów,

• laboratoriach badawczych,

• firmach zajmujących się ochroną przed korozją.

Absolwent tego kierunku może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

NIESTACJONARNE:  8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Chcesz mieć szansę na rozwój i wiele możliwości rozwoju zawodowego w przyszłości? Wybierz Inżynierię Materiałową! Absolwent tego kierunku uzyska niezbędną wiedzę na temat różnorodnych grup materiałów stosowanych w szeroko rozumianej technice. Pozna podstawowe technologie wytwarzania/przetwarzania materiałów, relacje między ich budową
i właściwościami oraz metody badań. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi Inżynierii Materiałowej ulepszać materiały będące w jego otoczeniu, opracowywać nowe dla potrzeb rozwijającej się techniki oraz będzie gwarancją znalezienia zatrudnienia.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • MATERIAŁY METALICZNE I CERAMICZNE
 • MATERIAŁY DLA MEDYCYNY
 • MATERIAŁY POLIMEROWE I KOMPOZYTY

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • zatrudnienie niemalże w każdej gałęzi przemysłu (w tym w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały
  dla elektroniki)
 • placówki naukowo-badawcze,  laboratoria, centra diagnostyczne, działy badań i rozwoju, planowania produkcji, kontroli jakości
 • biura konstrukcyjne, firmy usługowe branży technicznej
 • firmy zajmujące się degradacją materiałów, ochroną przed korozją, ochroną środowiska

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE: 3 semestry

NIESTACJONARNE: 4 semestry

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • MATERIAŁY METALICZNE I CERAMICZNE
 • MATERIAŁY POLIMEROWE, BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
 • INŻYNIERIA ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH

 

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

NIESTACJONARNE:  7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przygotowujące do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego sieci i instalacji budowlanych, systemów gospodarki komunalnej i wodnej. Otrzymuje kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich
oraz podejmowania decyzji w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej, energetycznej
i ekonomicznej. Posiada możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
 • INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w biurach projektów, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonawstwem
  i/lub eksploatacją sieci i instalacji budowlanych
 • w służbach komunalnych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej
 • w specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • w placówkach naukowo-badawczych oraz konsorcjach zajmujących się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi
 •  samozatrudnienie w ramach działalności gospodarczej

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE: 3 semestry

NIESTACJONARNE: 3 semestry

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • INTELLIGENT ENERGY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

 

LOGISTYKA INŻYNIERSKA

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

NIESTACJONARNE:  7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek studiów Logistyka Inżynierska jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia przyszłych menadżerów logistyki, wyposażonych w zestaw kompetencji z zakresu logistyki rozumianej bardzo szeroko, zdolnych do rozwiązywania problemów metodami inżynierskimi. Kształcenie takie musi cechować się wszechstronnością. Absolwent kierunku nie tylko poznaje teoretyczne podstawy, lecz także zdobywa umiejętności znajdujące bezpośrednie zastosowanie w praktyce we wszystkich obszarach życia gospodarczego, w tym w zakresie logistyki.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA TRANSPORTU
 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • własna działalność gospodarcza
 • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – mikro, małe, średnie czy też duże jako pracownik działu logistyka, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

LOGISTYKA/LOGISTICS

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  6 semestrów

NIESTACJONARNE:  6 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Absolwent kierunku Logistyka posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne
do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Kończąc studia, absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania, podejścia systemowego i procesowego w logistyce, stosowania nowoczesnych metod i narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne, zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji, logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, infrastruktury logistycznej, procesów zapewnienia jakości
w logistyce.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • SYSTEMY LOGISTYCZNE
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, produkcyjno-logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne
 • magazyny, centra logistyczne

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W HANDLU I DYSTRYBUCJI
 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ LOGISTYCZNĄ 

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielsMATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kształcenie na kierunku jest dostosowane do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych matematyki oraz informatyki technicznej i telekomunikacji,
co w sposób uniwersalny przygotowuje absolwenta do aktywności na rynku pracy, a także
do dalszego kształcenia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu matematyki i informatyki
na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, statystyczną analizą danych oraz posługiwać się różnymi technikami
i narzędziami informatycznymi.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • MODELOWANIE MATEMATYCZNE I ANALIZA DANYCH
 • MATEMATYKA FINANSOWA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • instytucje specjalizujące się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych, a także analizowaniu i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych występujących w rozmaitych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej
 • branża IT
 • przedsiębiorstwa z wielu branż przemysłu
 • sektor finansowo-ubezpieczeniowy
 • instytucje państwowe, np. urzędy statystyczne

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

NIESTACJONARNE:  7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Celem studiów jest wykształcenie inżynierów posiadających ogólną wiedzę z zakresu mechaniki i nauk pokrewnych, inżynierii cieplnej, automatyzacji i robotyki, projektowania
i technologii elementów maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Absolwent nabywa umiejętności projektowania oraz obsługi maszyn do przetwórstwa materiałów i obróbki elementów maszyn, maszyn energetyki cieplnej, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami programistycznymi zarówno
w zakresie projektowania, jak i technologii. Studia na kierunku przygotowują
do rozwiązywania złożonych problemów badawczych i innowacyjnych oraz do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej, dyskusji wyników badań, formułowania problemów inżynierskich.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH
 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA
 • INŻYNIERIA SAMOCHODOWA
 • SPAWALNICTWO

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • biura projektowe
 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego 
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
 • firmy technologiczne
 • zakłady przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego
 • firmy doradcze i audytorskie
 • instytucje naukowo-badawcze
 • własna działalność gospodarcza w zakresie technologii maszyn

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • AUTOMATYZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA I ROBOTYKA
 • PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH
 • INŻYNIERIA SAMOCHODOWA
 • SPAWALNICTWO
 • MODELLING AND SIMULATION IN MECHANICS

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

 

MECHATRONIKA

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią inżynierii mechanicznej, informatyki, automatyki, elektroniki i elektrotechniki niezbędną do projektowania, konstruowania, obsługi i diagnozowania zespołów i podzespołów mechatronicznych, opracowywania układów sterowania urządzeniami mechatronicznymi, projektowania procesów technologicznych, kreowania zachowań inteligentnych urządzeń mechatronicznych.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przemysł wytwarzający układy mechatroniczne – elektromaszynowy, motoryzacyjny, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczy, obrabiarkowy
 • przemysł oraz placówki eksploatujące i serwisujące układy mechatroniczne
  oraz maszyny i urządzenia, w których są one stosowane
 • przedsiębiorstwa wykorzystujące komputerowe wspomaganie działań inżynierskich
 • biura projektowe
 • jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo

 

DRUGI STOPIEŃ

STACJONARNE: 3 semestry

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

METALURGIA

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

NIESTACJONARNE:  8 semestrów

 

 

OPIS KIERUNKU:

Kierunek Metalurgia kształci inżynierów dla przemysłu związanego z projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, doborem i wykorzystaniem metali i stopów w różnych gałęziach przemysłu.  Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu planowania i sterowania produkcją. Dzięki nabytej wiedzy w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przetwórstwa metali, energetyki, informatyki, ekonomiki i ekologii uzyskują podstawy do twórczej pracy na rzecz zagadnień związanych z rozwojem technologii metali i stopów.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • WYTWARZANIE I PRZETWÓRSTWO METALI
 • ODLEWNICTWO

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przemysł metalowy (metalurgia, odlewnictwo, przeróbki plastyczne)

mineralny, elektromaszynowy, chemiczny, wydobywczy

 • branża recyklingu
 • energetyka
 • administracja przemysłowa
 • biura consultingowo-projektowe
 • instytucje naukowe

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • EKOINNOWACJE W RECYKLINGU METALI
 • KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
 • INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE W ODLEWNICTWIE

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

NIESTACJONARNE:  8 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania i organizacji. Zakres nauczania przygotowuje inżynierów do rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją, zarządzaniem i eksploatacją systemów wytwarzania, organizacją, logistyką w przedsiębiorstwie, planowaniem rozwoju nowego produktu, zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zdobyta wiedza pozwala na racjonalizację działań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw i organizacji.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCJI
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji oraz przetwórstwie surowców, a także w jednostkach administracji publicznej
 • projektowanie nowych i nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych

 

DRUGI STOPIEŃ

 • STACJONARNE:  3 semestry
 • NIESTACJONARNE:  4 semestry

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI PRZEMYSŁOWYMI
 • LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU
 • INŻYNIERIA PRODUKCJI

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ

QUALITY AND MANAGEMENT PRODUCTION

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 7 semestrów

NIESTACJONARNE: 7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studia na tym kierunku pozwalają poznać od strony praktycznej bardzo przydatne w każdym przedsiębiorstwie narzędzia i metody rozwiązywania różnorodnych problemów produkcyjnych. Student uczy się, jak doskonalić proces produkcyjny i projektować produkty. Poznaje sposoby przeprowadzania różnego rodzaju kontroli oraz metody oceny efektów pracy. Atutem absolwentów tego kierunku jest elastyczność i otwartość umysłu oraz szukanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na styku różnych dyscyplin.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • działy produkcji i jakości we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych
  i usługowych – mikro, małych, średnich, dużych
 • własne przedsiębiorstwo
 • jednostki projektowe, badawcze i doradcze zajmujące się inżynierią produkcji, jakości
 • jednostki gospodarcze oraz administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE:  7 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studia na kierunku Zarządzanie Środowiskiem pozwalają na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku oraz zależności pomiędzy nimi, uczą, jak przetwarzać, analizować i oceniać dane o środowisku. Przygotowują do przeprowadzania oceny zagrożeń, sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskiem. Na studiach realizowana jest duża liczba zajęć praktycznych. Ten kierunek to połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska, zarządzania, prawa, ekonomii.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • jednostki administracji samorządowej i państwowej
 • służby ochrony środowiska
 • instytucje państwowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska
 • jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym
 • prywatne firmy konsultingowe i doradcze

 

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

 

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 6 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Studia na kierunku Zarządzanie w Turystyce i Sporcie są odpowiedzią na rosnące znaczenie czasu wolnego w życiu współczesnego człowieka.  Pozwolą  studentom nabyć wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i organizacją sportową. Przygotują do pracy w profesjonalnych klubach sportowych, centrach fitness, stowarzyszeniach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach rynku turystycznego – biurach podróży, hotelarstwie, gastronomii, informacji turystycznej. Absolwenci kierunku będą mogli nabyć i utrwalić kompetencje praktyczno-zawodowe i organizacyjno-menadżerskie oraz kompetencje kierowania ludźmi, współpracy w grupie, komunikacji, zaangażowania i motywowania.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ SPORTOWĄ
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM
 • TURYSTYKA SPORTOWA

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • profesjonalne kluby sportowe
 • centra fitness
 • wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne
 • stowarzyszenia turystyczne
 • podmioty rynku turystycznego – biura podróży, hotelarstwo, gastronomia, informacja turystyczna
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski

ZARZĄDZANIE (studia pierwszego i drugiego stopnia)

MANAGEMENT (studia drugiego stopnia w języku angielskim)

 

PIERWSZY STOPIEŃ

STACJONARNE: 6 semestrów

NIESTACJONARNE: 6 semestrów

 

OPIS KIERUNKU:

Zarządzanie to kierunek, który kształci menadżerów i ekspertów z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności jej zastosowania w dziedzinie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innego typu podmiotów w obrocie gospodarczym i życiu publicznym. Zdobywa kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania współczesnymi organizacjami. Jest przygotowany
do pracy na stanowiskach menadżerskich, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA PIERWSZY STOPIEŃ:

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ MARKETINGOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
 • ZARZĄDZANIE KADRAMI
 • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI I SAMORZĄDOWYMI

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucje sektora finansowego: banki, firmy leasingowe czy faktoringowe
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • organizacje sektora publicznego: samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

ZAKRESY KSZTAŁCENIA DRUGI STOPIEŃ:

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ MARKETINGOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
 • ZARZĄDZANIE KADRAMI
 • ADMINISTRATOR USŁUG MEDYCZNYCH

 

JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

 

PLANOWANE NOWE KIERUNKI STUDIÓW:

- Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego

- Odnawialne źródła energii

- Architektura krajobrazu

 

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście