Politechnika Częstochowska - PCZ, Częstochowa

Adres: ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

O Politechnice

Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim. Posiada 70-letnią tradycję naukowo-edukacyjną i cieszy się renomą zarówno w Polsce, jak       i na arenie międzynarodowej. Od początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska kładzie nacisk na współpracę z firmami, zakładami i przedsiębiorstwami regionu, decydując w dużym stopniu o obliczu Częstochowy, postrzeganej w kraju jako ważny i prężny ośrodek nauki i przemysłu.

Od 1949 roku, czyli od chwili swego powstania, Politechnika Częstochowska wykształciła ponad 80 tysięcy studentów, jej absolwenci to wysoko wykwalifikowanymi pracownicy, specjaliści z zakresu nauk ścisłych czy ekonomicznych. Wielu absolwentów Uczelni odniosło sukces zawodowy i naukowy, zostało właścicielami firm produkcyjnych i usługowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ich sukces to także sukces Politechniki Częstochowskiej.

Wyzwania, jakie są dziś stawiane uczelniom, wymagają dalej idącego zaangażowania w kształtowanie kapitału ludzkiego niż samo nauczanie akademickie. Na naszej Uczelni na wszystkich formach studiów kształci się ok. 7 tysięcy studentów.

Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzimy rekrutację na trzy nowe kierunki studiów:

 • matematyka stosowana i technologie informatyczne,
 • maszyny i systemy energetyczne,
 • zarządzanie w turystyce i sporcie.

W poprzednim roku akademickim prowadziliśmy rekrutację na dziewięć nowo utworzonych kierunków studiów: 

 • zarządzanie jakością i produkcją,
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem,
 • technologie i urządzenia Wellness & SPA,
 • sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM,
 • odlewnictwo,
 • tworzenie innowacji w procesach produkcyjnych,
 • design i zarządzanie projektami,
 • technologia szkła i ceramiki.

Politechnika Częstochowska w ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2019/2020 posiada aż 27 różnorodnych kierunków i 77 różnych zakresów (specjalności).

Ponadto nasza uczelnia oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych, które umożliwiają podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. W roku akademickim 2019/2020 Politechnika Częstochowska oferuje  kształcenie na 9 różnych kierunkach studiów podyplomowych.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 otrzymało dwóch studentów z Politechniki Częstochowskiej (z  wydziałów: Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz  Zarządzania).

W uczelni funkcjonuje 75 kół naukowych oraz liczne organizacje studenckie. W  roku akademickim 2018/2019 po raz pierwszy JM Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłosił konkurs Studenckich Kół Naukowych na realizację projektu pozwalającego  na rozwijanie pasji oraz zainteresowań studentów w  tym również promowanie Uczelni. Wybrano  najlepsze projekty  którym przekazano środki finansowe  na realizację indywidualnych przedsięwzięć.

Podkreślić należy również iż, studenci Koła Naukowego Komputerowego Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn Politechniki Częstochowskiej i zarazem reprezentanci PCz Rover Team  zostali laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii "Młodzi innowacyjni liderzy polskiej nauki" za godne reprezentowanie polskiego szkolnictwa na arenie międzynarodowej poprzez premierę łazika marsjańskiego 
Modernity II, gdzie  zdobyli pierwsze miejsce na prestiżowych zawodach w USA, pokonując 35 pojazdów z całego świata. Natomiast w  roku 2019 Rover Team PCz zajął 4 miejsce wśród 34 ekip z całego świata na najbardziej prestiżowym  konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2019, który odbył się na pustyni UTAH w Stanach Zjednoczonych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są rankingi uczelni wyższych, w których od kilku lat Politechnika zajmuje coraz wyższe miejsca w poszczególnych kategoriach. Tak pozytywna ocena to przede wszystkim zasługa kadry naukowo-dydaktycznej, ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe, oraz ich aktywności w realizacji wielu umów            i projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Nie bez znaczenia jest też to, że wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Prawie wszystkie kierunki mogą poszczycić się akredytacją Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli. Naszym absolwentom stwarza to możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego. O dostosowywaniu standardów kształcenia na Politechnice Częstochowskiej do wymagań międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej, świadczy obowiązujący na Uczelni punktowy system zaliczania wykładów (ECTS). Dzięki programowi Erasmus+  studenci mają szansę na odbycie części studiów poza macierzystą jednostką, w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Oferowane przez Uczelnię studia w języku angielskim pozwalają zdobyć nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale także rozwijać umiejętności lingwistyczne.

O obecnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również liczne inwestycje finansowane nie tylko ze środków własnych i dotacji rządowej, ale także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą bazę Uczelni i zapewnić rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Politechnika Częstochowska może poszczycić się dobrą infrastrukturą sześciu wydziałów, zmodernizowaną Biblioteką Główną i trzema akademikami. Studenci rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, a Akademickie Centrum Kultury jest animatorem życia kulturalno-społecznego dla całej społeczności akademickiej.

Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście